OPS Dolsk

Nabór na pełnienie funkcji psychologa w ramach Programu Osłonowego Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Nabór na pełnienie funkcji psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolsku w ramach Programu Osłonowego Ministra Pracy i Polityki Społecznej
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2014 pn.” Można żyć inaczej”

Dolsk, dn.22 sierpnia 2014 r.

1. Nazwa i adres jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku
Plac Wyzwolenia 3, 63-140 Dolsk
Tel 61 28 25 426

2. Liczba miejsc :1

3. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie w wymiarze 8 godzin miesięcznie (dwa spotkania w miesiącu po 4 godziny) w okresie od września 2014 r.- grudnia 2014 r. w ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządy Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2014 pn. „Można żyć inaczej”

4. Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne:

a) Obywatelstwo polskie,
b) Wykształcenie wyższe psychologiczne,
c) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) Posiadanie nieposzlakowanej opinii oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na w/w stanowisku pracy.
e) Doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego poradnictwa specjalistycznego lub doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa.
f) Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

a) Umiejętność dobrej organizacji pracy,
b) Predyspozycje osobowościowe: łatwość nawiązywania kontaktów, obowiązkowość, odpowiedzialność, sumienność.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Do podstawowych obowiązków należeć będzie udzielanie specjalistycznej pomocy osobom uczestniczących w Programie Osłonowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2014 poprzez:
a) udzielanie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego uczestnikom programu w ramach punktu informacyjnego dla ofiar przemocy,
b) prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań (rejestr osób, które skorzystały z porady –termin, imię i nazwisko oraz podpis uczestnika porady oraz imię i nazwisko, podpis osoby udzielającej poradę)
c) sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji zadania
5. Wymagane dokumenty:

a) CV i list motywacyjny.
b) Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i doświadczenie, oraz opinia z obecnego miejsca pracy potwierdzającego posiadanie nieposzlakowanej opinii
c) Oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
d) Oświadczenie, o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w naborze na pełnienie funkcji psychologa dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz 926 ze zm.)

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku, Plac Wyzwolenia 3, 63-140 Dolsk z dopiskiem „Nabór na pełnienie funkcji psychologa” w terminie do 29 sierpnia 2014 r.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się nie będą odsyłane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Ogłoszenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego zostaną podane niezwłocznie po zakończeniu naboru na stronie internetowej Ośrodka.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dolsku
Alicja Olschak

Opublikowano dnia 22 sierpnia 2014 r.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego