OPS Dolsk

Rządowy Program Karty Dużej Rodziny

KartaDużejRodziny_logo

RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku informuje, że z dniem 16.06.2014 r, weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 mają 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755). W ramach programu rodziny wielodzietne mogą starać się o wydanie Karty Dużej Rodziny, która umożliwi członkom rodzin korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu.Katalog zniżek znajduje się na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl

Z programu może skorzystać rodzina, która ma na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci:
• w wieku do ukończenia 18 roku życia;
• w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
• bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopni niepełnosprawności.
W celu ubiegania się o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek wraz dokumentami:
– w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
– w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
– w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w placówce.
– w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
– w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
– w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny są wydawane i przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolsku.

Informacje udzielane są pod numerem telefonu 612825426

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego