OPS Dolsk

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Gmina Dolsk otrzymała środki finansowe z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Dolsk jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku.

Źródłem finansowania Programu edycja 2022 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r. Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Cel programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

Adresaci programu

Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną objęte:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROGRAMU                       54 270,00 zł
CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROGRAMU                  54 270,00 zł

AOON-plakat

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego