OPS Dolsk

Asystent rodziny

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOLSKU

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT DO PEŁNIENIA FUNKCJI

ASYSTENTA RODZINY

1.     Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Wyzwolenia 3, 63-140 Dolsk

2.     Forma zatrudnienia:

umowa – zlecenie na zastępstwo – nie dłużej niż do 31 grudnia 2014r.

3.     Wymagania:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

a)   posiada obywatelstwo polskie,

b)   posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

c)   wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

d)   wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

e)   nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona;

f)     wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego

g)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.     Wymagania dodatkowe:

a)     umiejętność dobrej organizacji własnej pracy, samodzielność;

b)     umiejętność współpracy w zespole;

c)     empatia, zaangażowanie, asertywność;

d)     łatwość nawiązywania kontaktów;

e)     umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem;

f)      odporność na sytuacje stresowe;

g)    prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu;

h)  wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

i)   znajomość lokalnego środowiska;

5.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Głównym obowiązkiem asystenta rodziny będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Zakres zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. m.in.:

a)     opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

b)     udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

c)     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi;

d)     wspieranie aktywności społecznej rodzin;

e)     motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

f)      udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

g)     motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

h)     udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

i)       podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

j)       prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

k)     prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

l)       dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny przełożonemu;

m)   monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

n)     sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

o)     współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

p)     współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą bądź innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Zakres obowiązków m.in.:

a)     sporządzenie diagnozy sytuacji rodzinnej;

b)     ustalenie potrzeb i zakresu pomocy rodzinie;

c)     prowadzenie działań pedagogicznych w rodzinie;

d)     realizacja usług zgodnie z ustalonym harmonogramem;

e)     prowadzenie odpowiedniej dokumentacji;

6.     Wymagane dokumenty:

a)   Życiorys (CV)

b)   List motywacyjny (podpisany odręcznie)

c)   Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

d)   Kserokopia dowodu osobistego.

e)   Oświadczenie o następującej treści:

  • „Ja, niżej podpisany/a oświadczam iż:

– nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona

– wypełniam obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu alimentacyjnego)

– nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe” (odręcznie podpisane).

  • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na   stanowisku asystenta rodziny.
  • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz., 926 z późn. zm.)”(odręcznie podpisane).

7.     Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolsku, Plac Wyzwolenia 3 do dnia 29 kwietnia 2014 r. w godzinach 8.00– 15.00 osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do Ośrodka) z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny”.

 

 

 

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego