OPS Dolsk

NABÓR NA ASYSTENTA RODZINY

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOLSKU

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT DO PEŁNIENIA FUNKCJI

ASYSTENTA RODZINY

1. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Wyzwolenia 3, 63-140 Dolsk
2. Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
3. Wymagania:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
lub
c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
lub
d) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
e) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona;
f) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego
g) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność dobrej organizacji własnej pracy, samodzielność;
b) umiejętność współpracy w zespole;
c) empatia, zaangażowanie, asertywność;
d) łatwość nawiązywania kontaktów;
e) umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem;
f) odporność na sytuacje stresowe;
g) prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu;
h) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
i) znajomość lokalnego środowiska;
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Głównym obowiązkiem asystenta rodziny będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Zakres zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. m.in.:
a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi;
d) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
e) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
f) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
g) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
h) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
i) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
j) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
k) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
l) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny przełożonemu;
m) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
n) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
o) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
p) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą bądź innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Zakres obowiązków m.in.:
a) sporządzenie diagnozy sytuacji rodzinnej;
b) ustalenie potrzeb i zakresu pomocy rodzinie;
c) prowadzenie działań pedagogicznych w rodzinie;
d) realizacja usług zgodnie z ustalonym harmonogramem;
e) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji;
6. Wymagane dokumenty:
a) Życiorys (CV)
b) List motywacyjny (podpisany odręcznie)
c) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
d) Kserokopia dowodu osobistego.
e) Oświadczenie o następującej treści:
• „Ja, niżej podpisany/a oświadczam iż:
– nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona ( w przypadku rodzica)
– wypełniam obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu alimentacyjnego)
– nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe” (odręcznie podpisane).
• Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny.
• Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz., 926 z późn. zm.)”(odręcznie podpisane).
7. Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolsku, Plac Wyzwolenia 3 do dnia 24 kwietnia 2015 r. w godzinach 8.00– 15.00 osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do Ośrodka) z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny”.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie – Kierownik OPS zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami;
8. Informacje dodatkowe:
• praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godz. tygodniowo)
• praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez Gminę Dolsk.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego