OPS Dolsk

Nabór na pracownika socjalnego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

stanowisko współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dolsk, dn.18 czerwca 2014 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego do realizacji projektu systemowego „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim”.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie,
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na w/w stanowisku pracy.
5. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z:

art.116 ust. 1 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

– dyplom ukończenia kolegium służb pracowników służb społecznych,
– ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
– do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika;
b) pedagogika specjalna;
c) politologia;
d) polityka społeczna;
e) psychologia;
f) socjologia;
g) nauki o rodzinie.

lub

art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.)
1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu.
1a.Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
3. Osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
3 a. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
4. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskają tytuł licencjata, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
5. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość obowiązujących przepisów a w szczególności: ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U z 2013r., Nr 182) i aktów wykonawczych do ustawy.
2. Umiejętność pracy w zespole i warunkach stresu.
3. Predyspozycje osobowościowe: łatwość nawiązywania kontaktów, obowiązkowość, odpowiedzialność.
4. Znajomość dokumentów programowych dotyczących realizacji POKL.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
2. Realizacja zadań w ramach projektu systemowego „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim”.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę- 1 etat na czas określony od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV i list motywacyjny.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie.
3.Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
4.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5.Oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne.
6.Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
7.Oświadczenie, o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz 926 ze zm.).

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku, lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku, Plac Wyzwolenia 3, 63-140 Dolsk z dopiskiem „Nabór na pracownika socjalnego” w terminie do 26 czerwca 2014 r.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się nie będą odsyłane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Ogłoszenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego zostaną podane niezwłocznie po zakończeniu naboru na stronie internetowej Ośrodka.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dolsku
Alicja Olschak

Opublikowano dnia 18 czerwca 2014 r.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego