OPS Dolsk

Realizacja programu „Rodzina 500 +” w gminie Dolsk

Program „Rodzina 500 plus” opracowany zgodnie z ustawą o pomocy państwa o wychowywaniu dzieci stanowi systemowe wsparcie polskich rodzin, które wejdzie w życie
z dniem 1 kwietnia 2016 r.
W gminie Dolsk zadania związane z przyznawaniem i wypłatą świadczenia wychowawczego, realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku.
Rodzice zainteresowani uzyskaniem świadczenia, będą mogli składać wnioski dopiero z chwilą uruchomienia programu, tj. od 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.
Jeśli wniosek złożony zostanie w ciągu pierwszych 3 miesięcy od startu programu, tj. do 1 lipca br., to rodzice otrzymają świadczenie z wyrównaniem, od dnia 1 kwietnia.
W przypadku złożenia wniosku 2 lipca 2016 r. lub później, świadczenie wypłacane będzie
od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Rodzina z co najmniej dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, wsparcie przyznane będzie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin
z dzieckiem niepełnosprawnym, kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.
Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dziecko, nie będzie konieczności dokumentowania dochodów.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego