OPS Dolsk

Spotkanie podsumowujące projekt „Można żyć inaczej”

We wtorek 23 grudnia 2014r. w Sali Widowiskowej Miasta i Gminy Dolsk odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pod nazwą „Można żyć inaczej” realizowany przez Gminę Dolsk w ramach Programu Osłonowego Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Patronat honorowy nad projektem objął Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka natomiast koordynatorem projektu był Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji zaangażowanych w jego realizację: policji, oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, służby kuratorskiej oraz biblioteki.
W trakcie spotkania kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku omówiła przebieg realizacji projektu oraz jego rezultaty. Dzięki pozyskanym środkom finansowym możliwe było:
• Sporządzenie diagnozy problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Dolsk
• Zorganizowanie pogadanek na temat profilaktyki przemocy w rodzinie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Dolsk
• Zorganizowanie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców z rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy
• Otwarcie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy z bezpłatnym dostępem do porad prawnych i psychologicznych
• Przeprowadzenie szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych
• Zorganizowanie konkursu plastycznego poświęconego tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod nazwą ”Moja rodzina to lubię ”

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka w swoim wystąpieniu podkreślił, że główny cel projektu, jakim było zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących ze zjawiska przemocy w rodzinie został osiągnięty. Kierownik OPS podziękowała wszystkim partnerom projektu-instytucjom za zaangażowanie, które pozwoliło na planowe zrealizowanie powyższych działań.
072

073

075

076

077

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego