OPS Dolsk

Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych

W dniu 19 listopada 2014 r. w Sali Widowiskowej w Dolsku odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w ramach projektu „Można żyć inaczej” Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W zajęciach udział wzięli przedstawiciele służby: zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, dzielnicowi z terenu gminy Dolsk.
Szkolenie przeprowadziła Pracownia Szkoleniowa Krokus z Krakowa. Zajęcia odbyły się w formie wykładu, ale także ćwiczeń praktycznych, które zachęciły do ożywionej dyskusji dotyczącej problematyki przemocy w rodzinie oraz procedury Niebieskiej Karty. Główny cel szkolenia mianowicie wzrost wiedzy, kompetencji służb i instytucji zajmujących się problematyką przemocy na terenie gminy został w pełni osiągnięty.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego