OPS Dolsk

Projekt „Chcesz – Możesz”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku w 2013 roku przystąpił do realizacji projektu systemowego ”Chcesz – możesz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt adresowany jest do piętnastu kobiet w wieku 19-60 lat, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, lub zatrudnionych, korzystających z różnych form pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku, zamieszkujących na terenie Gminy Dolsk.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 15 mieszkańców Gminy Dolsk poprzez:

– stworzenie możliwości pozyskania nowych kompetencji zawodowych umożliwiających zwiększenie mobilności na rynku pracy,

– wzmocnienie aktywnej integracji poprzez pracę socjalną i wsparcie finansowe,

– nabycie umiejętności w zakresie właściwego pełnienia ról społecznych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

– kurs prawa jazdy kat. B

– kurs bukieciarstwa,

– kurs wizażu,

– kurs barman-kelner,

– warsztaty.

Osoby uczestniczące w projekcie mają zapewnione indywidualne spotkania z psychologiem, asystentem rodziny, prawnikiem, oraz doradcą zawodowym.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!

                                                 

Projekt „Chcesz – możesz” współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego