OPS Dolsk

Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje: osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł, zwanym dalej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł, zwanym dalej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie. Świadczenia z pomocy społecznej: Pomoc finansowa: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie. Pomoc niefinansowa: schronienie, ubranie, posiłki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego