OPS Dolsk

Przystąpienie do realizacji Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku
informuje
o przystąpieniu do realizacji Programu Osłonowego Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach priorytetu II. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie edycja 2014 projekt pod nazwą ” Można żyć inaczej”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących ze zjawiska przemocy w rodzinie, poprzez podjęcie działań profilaktycznych w celu zapobiegania zjawisku, a także szereg działań skierowanych do osób zagrożonych i dotkniętych tym zjawiskiem.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:
– Sporządzenie diagnozy problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Dolsk –diagnoza grup ryzyka
– Organizacja pogadanek na temat profilaktyki przemocy w rodzinie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Dolsk
– Organizacja warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców z rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy
– Zwiększenie dostępu ofiar przemocy do poradnictwa specjalistycznego: prawnego i psychologicznego
– Rozwój działalności zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych

Odbiorcami projektu są:
1. Osoby zagrożone i dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie:
– Dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Dolsk
– Rodzice
2. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych, oraz specjaliści zajmujący się problematyką przemocy w rodzinie (pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, dzielnicowi, pielęgniarki środowiskowe, lekarze rodzinni, członkowie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Szczegółowe informacje na temat działań w ramach projektu można uzyskać w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolsku kontakt tel. 61 28 25 426.

 

 

Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie edycja 2014

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego